Regulamin konkursu

Regulamin

Ogólnopolskiego Konkursu
Poligraficznego

dla uczniów szkół
średnich


 1. Ogólnopolski Konkurs Poligraficzny dla uczniów szkół
  średnich
  , zwany dalej Konkursem, realizowany jest przez Wydział
  Mechaniczny Technologiczny Politechniki Warszawskiej
  zwany w treści
  regulaminu Wydziałem WMT. Siedzibą Konkursu jest siedziba Wydziału
  WMT – ul. Narbutta 85, Warszawa, miejscem odbywania się Konkursu
  jest Zakład Technologii Poligraficznych ul. Konwiktorska 2,
  Warszawa.

 2. Celem Konkursu jest zachęcenie uczniów szkół średnich,
  szczególnie klas maturalnych techników poligraficznych, do
  rozszerzenia wiedzy o poligrafii, a przez to pomoc w przygotowaniu
  się do studiów wyższych na Kierunku Papiernictwo i Poligrafia w
  Politechnice Warszawskiej. Laureaci Konkursu oraz wyróżnione osoby
  otrzymają indeks na studia wyższe realizowane na ww. kierunku oraz
  nagrody od sponsorów Konkursu.

 3. Celem dodatkowym Konkursu jest tworzenie środowiska
  współpracy pomiędzy środowiskiem naukowo-technicznym, a branżą
  poligraficzno-medialną, szkołami zawodowymi, kształcącymi zawody
  o profilu poligraficzno-medialnym przy wsparciu Fundacji Rozwoju
  Kadr Poligraficznych.

 4. Władze Konkursu to Komitet Główny Konkursu i
  Przewodniczący Komitetu Głównego, którego skład i szczegółowe
  zadania są określone odrębnym regulaminem.

  a. Komitet Główny Konkursu i Przewodniczącego powołuje Rada
  Wydziału WMT.


  b. Do zadań Komitetu Głównego należy formułowanie ogólnych zasad
  dotyczących Konkursu oraz opiniowanie spraw wskazanych przez
  Przewodniczącego. Na posiedzenia Komitetu Głównego mogą być
  zapraszani w charakterze gości sponsorzy.


  c. Decyzje bieżące dotyczące Konkursu są podejmowane przez
  Przewodniczącego.


  d. Przewodniczący może powołać Zastępcę.


  e. Po zakończeniu każdej edycji Konkursu Przewodniczący składa
  sprawozdanie z jego przebiegu i wyników Radzie Wydziału WMT.


  f. Skargi uczestników Konkursu rozpatruje Przewodniczący, po
  zasięgnięciu opinii Komitetu Głównego.

 5. Warunki realizacji Konkursu

  a. Władze i organizatorzy Konkursu dołożą wszelkich starań by
  przebiegał on właściwie, zgodnie z Regulaminem.


  b. Wydział WMT nie bierze odpowiedzialności za:

  i. ewentualne nieprawidłowości związane z awarią sprzętu
  informatycznego (mimo stosowanych zabezpieczeń) lub z długotrwałą
  przerwą w dostawie energii;


  ii. wystąpienie błędów w Systemie informatycznym, których nie uda
  się wcześniej ujawnić mimo procedury testowej;


  iii. szkody powstałe z winy osób trzecich, na przykład zaburzających
  pracę Systemu poprzez Internet lub inaczej.

  c. Obsługa techniczna Konkursu zostanie zapewniona przez Wydział
  Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej

  (MiNI). Obsługa techniczna Konkursu będzie wykonywać kopie
  bezpieczeństwa danych. W razie wystąpienia awarii uczestnicy będą
  mogli, po ponownym uruchomieniu Systemu, kontynuować udział w
  Konkursie od tej sytuacji, której dotyczyły ostatnie zapisane
  prawidłowe dane.

 6. Listę laureatów oraz ich lokaty ustala Komitet Główny
  Konkursu na podstawie wyników prac finałowych. Może on przyznać
  niektóre miejsca więcej niż jednej osobie (ex aequo), bądź nie
  przyznać ich wcale.

 7. Przydziału nagród dokonuje Komitet Główny, który może
  wziąć pod uwagę sugestie sponsorów i fundatorów nagród.

 8. Fundatorzy nagród i sponsorzy

  a. Ofertę fundatorów nagród i sponsorów przyjmuje lub odrzuca
  Przewodniczący.


  b. Fundatorem nagród mogą zostać osoby prawne lub fizyczne, które
  zadeklarują przekazanie nagród rzeczowych lub w innej postaci.


  c. Sponsorem Konkursu mogą zostać osoby prawne lub fizyczne, które
  zadeklarują przekazanie nagród rzeczowych lub w innej postaci
  albo zobowiążą się do wspomagania Konkursu w innych formach
  bądź zadeklarują stałą współpracę.


  d. Umowy ze sponsorami i fundatorami zawiera Dziekan Wydziału WMT PW
  zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego.


  e. Decyzje w sprawie przydziału nagród w Konkursie podejmuje Komitet
  Główny.


  f. Zgodnie z zawartymi umowami sponsorzy i fundatorzy mają prawo do
  reklamy w czasie trwania Konkursu, w szczególności na stronach
  internetowych Konkursu, w czasie finału oraz uroczystości
  ogłoszenia wyników Konkursu, a także w materiałach dotyczących
  Konkursu.


  g. Wydział WMT nie bierze odpowiedzialności za przekazywane treści
  reklamowe będące poza jego bezpośrednią kontrolą, na przykład
  na witrynach internetowych, do których na stronach Konkursu będą
  się znajdowały odnośniki. W przypadku stwierdzenia występowania
  tam niewłaściwych treści odpowiednie odnośniki zostaną
  usunięte.

 9. Pytania konkursowe

  a. Zadania konkursowe układane są przez powołany do tego zespół
  wysoko wykwalifikowanych specjalistów.


  b. Członkowie ww. zespołu są zobowiązani do nieujawniania treści
  zadań ani prawidłowych odpowiedzi do momentu trwałego wycofania
  zadań z Konkursu.


Przebieg Konkursu

 1. Rozpoczęcie Konkursu

  Konkurs rozpocznie się 15 listopada o godz. 12:00.

 2. Zgłoszenie na Konkurs

  a. Zgłoszenie na Konkurs następuje przez wpisanie unikalnego
  identyfikatora, hasła, powtórzenie hasła, podanie adresu poczty
  elektronicznej oraz wysłanie danych, co stanowi też potwierdzenie
  akceptacji warunków Regulaminu Konkursu. Poza podaniem
  podstawowych danych trzeba wykonać prosty test eliminujący boty
  internetowe.


  b. Już w pierwszym etapie obowiązkowo, należy podać też
  następujące dane: nazwisko, imię, klasa, nazwa szkoły, adres
  szkoły, nazwisko nauczyciela. UWAGA Informujemy,
  że dane dotyczące imienia i nazwiska umieszczone zostaną na dyplomie
  finalisty, w przypadku zakwalifikowania się ucznia do finału. Uczeń ponosi
  pełną odpowiedzialność za podanie poprawnego imienia i nazwiska.
  Prosimy zwrócić szczególną uwagę na poprawny zapis, brak literówek,
  zdrobnień itp. Organizatorzy konkursu nie będą korygowali powstałych
  na tym etapie błędów.


  c. Podane przez uczestnika dane osobowe będą używane wyłącznie do
  użytku Konkursu.

 3. Pierwszy i drugi etap Konkursu

  a. Pierwszy i drugi etap Konkursu jest całkowicie obsługiwany przez
  System Informatyczny przy użyciu specjalnie do tego celu
  stworzonej bazy pytań konkursowych.


  b. Uczestnik będzie przy każdym zgłoszeniu informowany o stanie
  swojego zaawansowania w Konkursie.


  c. Pierwszy i drugi etap Konkursu polega na rozwiązaniu
  zestawu wylosowanych pytań poprzez wskazanie prawidłowych odpowiedzi.

  i. Pytania można oglądać przy pomocy każdej standardowej
  przeglądarki.


  ii. Odpowiedzi udziela się wskazując prawidłową odpowiedź, a na końcu
  akceptując wybór. Pytania w pierwszym etapie konkursu są jednokrotnego
  wyboru, w drugim zaś mogą pojawiać się pytania wielokrotnego wyboru.
  Czas przewidziany na rozwiązanie pierwszego etapu konkursu to 45 min,
  drugiego 90 min. W pierwszym etapie jest 10 losowo wybranych pytań,
  w drugim 20.


  iii. Po zakończeniu etapu uczestnik będzie informowany o sumie uzyskanych punktów.

  d. Po ukończeniu pierwszego etapu uczestnik, który uzyskał co
  najmniej 70% z możliwych do uzyskania punków, przechodzi do
  drugiego etapu. Etap drugi może rozpocząć od razu po zakończeniu
  pierwszego etapu, jak również w pewnym odstępie czasu.


  e. Termin zakończenia etapów internetowych Konkursu (pierwszego i
  drugiego) przewiduje się na 15 grudnia na godzinę 24:00.


  f. Po ukończeniu drugiego etapu do etapu trzeciego – finałowego
  przechodzą uczestnicy, którzy uzyskali w pierwszym i drugim
  etapie co najmniej 70% z możliwych do uzyskania punktów.

 4. Wyłanianie listy osób zakwalifikowanych do etapu finałowego

  a. Listę finalistów stanowią osoby, które uzyskały min 70% z
  możliwych do uzyskania punktów zdobytych w każdym z dwóch
  pierwszych etapów Konkursu.


  b. Jeśli uczestnik będzie chciał poprawić swoje miejsce na liście
  kandydatów, to może ponownie wystartować w Konkursie używając
  nowego identyfikatora.


  c. Uczestnik może też równocześnie brać udział w Konkursie tylko
  pod trzema identyfikatorami, podając te same dane osobowe.


  d. Na liście kandydatów do finału uczestnik będzie umieszczany
  tylko na jednym miejscu, według swojego najlepszego wyniku.


  e. Osoby zakwalifikowane do finału zostaną zaproszone za
  pośrednictwem poczty elektronicznej nie później niż w terminie
  do 15 stycznia do udziału w dniu 15 maca w finale konkursu.

 5. Trzeci etap Konkursu – etap Finałowy

  a. Finał Konkursu odbędzie się dnia 15 marca o godzinie
  12.00, w Gmachu Zakładu Technologii Poligraficznych Politechniki
  Warszawskiej przy ul. Konwiktorskiej 2 w Warszawie. Organizatorzy
  konkursu zastrzegają sobie prawo realizacji finału konkursu on-line
  w wypadku pojawienia się ewentualnych odgórnych decyzji związanych
  z przejściem na naukę zdalną.


  b. Na finał trzeba się stawić z aktualną legitymacją szkolną. W
  przypadku braku legitymacji należy przedstawić, oprócz
  wiarygodnego dowodu tożsamości, zaświadczenie ze szkoły, że
  jest się aktualnie jej uczniem.


  c. Nie wolno mieć ze sobą żadnych książek, notatek itp., ani
  urządzeń typu kalkulatorów, komputerów itp. Nie wolno też
  wnosić na salę telefonów przenośnych, ani innych urządzeń
  służących do komunikowania się na odległość, pod rygorem
  usunięcia z finału.


  d. Status finalisty Konkursu otrzymają uczestnicy, którzy uzyskają
  w finale co najmniej 70% z możliwych do zdobycia punktów.


  e. O kolejności miejsc w finale decyduje liczba zdobytych w finale
  punktów. W przypadku jednakowych liczb punktów zdobytych w finale
  o kolejności decyduje łączna liczba punktów uzyskana w
  Konkursie.


  f. W etapie finałowym uczestnicy będą musieli odpowiedzieć na
  pytania konkursowe w formie testowej.

 6. Ogłoszenie wyników Konkursu i rozdanie nagród

  a. Po ustaleniu listy finalistów, laureatów i wyróżnionych
  zostanie ona umieszczona w witrynie Konkursu, przy czym laureaci i
  wyróżnieni będą wymienieni w kolejności alfabetycznej (bez
  podawania miejsc, które zajęli w finale). Laureaci i wyróżnieni
  otrzymają zawiadomienie pocztą elektroniczną na adresy podane
  przez nich w systemie informatycznym Konkursu. Informacja zostanie
  rozesłana również do szkół laureatów i wyróżnionych w
  Konkursie.

  b. Prace finałowe będą przechowywane przez Wydział przez 3 lata.

 7. Przyjęcia na studia laureatów Konkursu

  Laureaci i wyróżnieni finaliści, łącznie do 20 osób, uzyskują
  uprawnienia do przyjęcia na studia realizowane na kierunku
  Papiernictwo i Poligrafia na Wydziale MT
  Politechniki Warszawskiej, poza normalną procedurą konkursową.

 8. Nagrody rzeczowe

  a. Nagrody rzeczowe mogą być fundowane przez sponsorów i fundatorów
  nagród.


  b. Nagrody mogą być przyznawane laureatom oraz ich nauczycielom, a
  jeśli sponsor zechce ufundować, to również szkołom, do których
  uczęszczają laureaci.


  c. Nagrody będą wręczone w czasie uroczystości ogłoszenia wyników
  Konkursu. Nieodebrane nagrody przechodzą do kolejnej edycji
  konkursu.

 9. Postanowienia Regulaminu obowiązują w aktualnym stanie prawnym,
  zmiana tego stanu może spowodować zmianę niektórych punktów
  Regulaminu.

Udział w Konkursie poprzez utworzenie konta w systemie
informatycznym Konkursu oznacza zgodę własną, a w wypadku
uczestnika niepełnoletniego zgodę jego prawnego opiekuna, na
przetwarzanie danych osobowych w stopniu niezbędnym do ocenienia
nadesłanych prac konkursowych, kwalifikacji do finału oraz
przygotowania zestawień statystycznych, a także – w wypadku
zakwalifikowania do finału – zgody na umieszczenie na stronie
internetowej Konkursu imienia, nazwiska, klasy oraz nazwy i adresu
szkoły na liście zakwalifikowanych do finału oraz – w wypadku
uzyskania odpowiedniego statusu – na liście finalistów, laureatów
i wyróżnionych.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie, do
wydłużenia, przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyn oraz
niewyłonienia zwycięzcy.

Pobierz regulamin jako plik PDF.